페이스북 유튜브

Concierge үйлчилгээ

Банк

Ажлын цаг
  • Өглөөний 9 цаг ---Үдээс хойш 4 цаг хүртэл ( бямба , ням , нийтийн амралтын өдрийг хасаад ) .(ATM нь шөнийн 10 цаг 30 минут -- өглөөний 7 цаг 30 минут хүртэл ажиллахгүй )
  • Гадаадын иргэн хадгаламжийн дэвтэр нээхэд гадаадын иргэний үнэмлэх хэрэгтэй .
мөнгөн гуйвуулга
  • Мөнгө шилжүүлэх дараалал : 1 мянган доллараас доош тохиолдолд ямар нэг саадгүй чөлөөтэй шилжүүлэх боломжтой .
  • Мөнгө шилжүүлэгчийн овог нэр ,хаяг, утасны дугаар , авах хүний овог нэр, хаяг, утасны дугаар ,банкны нэр, хаяг (хот ,дүүрэг , улсын нэр ) дансны дугаар , SWIFT CODE ,банкны код
Мөнгө шилжүүлэх арга
  • Цахилгаан шилжүүлгийн арга ( Telegraph Transfer ,TT) :нэг дор шилжүүлэх болон хугацаа заасан тохиолдолд
  • Чекээр шилжүүлэх тархмал арга (Demand Draft, DD ):хугацаа заагаагүй болон бага мөнгө шилжүүлэх тохиолдолд
Шаардлагатай бичиг баримт

Шаардлагатай бичиг баримт : доллар шилжүүлэхийг хүссэн баримт ,гадаадын иргэний үнэмлэх болон тухайн байдлаас шалтгаалан өөр бичиг баримт шаардлагатай байж болно жишээлвэл :гадаадын гэрээт ажилчин мөнгө шилжүүлэх тохиолдолд нэмэлт бичиг -цалингийн гэрээ , ажлын тодорхойлолт , ажил эрхэлж буйг тодорхойлох паспорт ба түр үнэмлэх -татварын баримт (хууль бус оршин суугчба бизнес эрхлэгчид хамаарахгүй)

Валютын ханш
  • Солих боломжтой мөнгөний хэлбэр : -Гадаад мөнгөн дэсгэрт ,аялалын чек
  • Шаардагдах бичиг : паспорт
  • Солих мөнгөний хэмжээ : нэг удаа 10 мянган америк доллар
  • Солих газар : улсын бүх банк