Concierge үйлчилгээ

Жуулчны тайлбарлах мэдээллийн утасны танилцуулга

Жуулчлалын орчуулагчаар дамжуулан англи, япон, хятад монгол хэлээр аялал жуулчлалын мэдээ мэдээлэл авах боломжтой ба 1330 дугаартай холбогдож жуулчлалын талаар мэдээлэл олж болно .Жуулчлалын лавлах өрөө ба сурталчилгааны материалыг ихээр бэлдэж хэзээ хаанаас ч мэдээлэл авах боломжтой билээ. Бүсийн онцлог түүхт газруудыг ангилан зохицуулж , агуулгыг нь улам урлагтайболовсронгуй тайлбарлаж чадахуйц мэргэжлийн тайлбарлагчийг бэлдэж явуулдаг.

1330누르고 대한민국과 대화하세요. 관광통역 안내전화 1130 Korea Travel Hotline

Соёлын өвийн гарын авлага

Бүсийн онцлог түүх дурсгалт газруудыг ангилж тодорхой тайлбарлаж чадахуйц мэргэжлийн тайлбарлагчийг бэлдэж хувиарладаг .Дэжоны түүх ,соёлын жуулчлалын тайлбарлагч нь жил бүрийн 2 сараас 12 сар хүртэл хувиарлагддаг багруппээр жуулчлах тохиолдолд цаг харгалзахгүй илгээдэг. Дэжон хотын аялалжуулчлалын холбоонд захиалгаа өгч болно.

Жуулчны мэдээлэл

  • Жуулчлал, орчуулга, ёслол зэрэгтэй холбогдсон лавлах нь орон нутаг даяар 1330дугаарын утас ба гадаадын жуулчлагчдад зориулсан төрөл бүрийн мэдээлэлийгавах боломжтой.
  • Ашиглах хэл : англи , хятад, япон ,монгол