페이스북 유튜브

Dịch vụ trợ giúp đặc biệt

Giới thiệu thông tin số điện thoại Phiên dịch Du lịch

Bạn có thể xin tư vấn thông tin du lịch bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung thông qua phiên dịch viên du lịch và bạn có thể lấy thông tin du lịch bằng cách gọi đến số Điện thoại Thông tin Du lịch 1330. Chúng tôi có phòng thông tin du lịch và quầy trưng bày các tài liệu hưỡng dẫn nên bạn có thể nhận thông tin đầy đủ mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi có phân bổ một người hưỡng dẫn chuyên nghiệp có thể giải thích một cách khéo léo và chính xác các nội dung liên quan của các địa điểm văn hóa lớn ở mỗi vùng.

Điện thoại Thông tin Du lịch 1330

Thông tin Di sản Văn hóa

Chúng tôi có một bình luận viên chuyên nghiệp có thể giải thích một cách khéo léo và chính xác các nội dung liên quan của các địa điểm văn hóa lớn ở mỗi vùng. Chúng tôi có một người hưỡng dẫn về văn hóa và du lịch ở Daejeon được triển khai từ tháng 2 đến tháng 12. Trong trường hợp có đặt trước như khách du lịch theo đoàn thì hưỡng dẫn viên có thể được sắp xếp liên tục, trường hợp có yêu cầu hưỡng dẫn cho đoàn trong thơi gian chưa được phân bổ thì sẽ được phân bổ sau khi xem xét khả năng.

Thông tin du lịch

  • Chúng tôi cung cấp thông tin toàn diện cho du khách người nước ngoài bằng cách gọi 1330 (mã vùng-1330 dành cho điện thoại di động) ở bất kỳ đâu trên đất nước, chẳng hạn như thông tin du lịch, phiên dịch, sự kiện và số điện thoại.
  • Ngôn ngữ sử dụng: Anh, Nhật, Trung