Phân loại

  • Thời gian lưu trú ngắn hạn 90 ngày trở xuống
  • Lưu trú dài hạn 91 ngày trở lên
  • Thường trú Không giới hạn thời gian lưu trú

Trong trường hợp lưu trú dài hạn và thường trú, phải nộp hồ sơ Đăng ký người nước ngoài hoặc Đăng ký cư trú trong nước trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Phạm vi hoạt động của người nước ngoài nhập cảnh

  • Người nước ngoài được phép hoạt động trong phạm vi tư cách lưu trú và thời gian lưu trú, không được tham gia các hoạt động chính trị trừ trường hợp pháp luật quy định. Khi người nước ngoài muốn tìm việc làm trong thời gian ở lại Hàn Quốc thì cá nhân đó phải có tư cách lưu trú để làm việc và chỉ được làm việc tại nơi làm việc được chỉ định.
체류 외국인의 활동 범위 표입니다.

종류, 체류기간 연장, 체류자격 외 활동, 체류자격변경으로 구분되어 있습니다.

Các loại Gia hạn thời gian lưu trú Các hoạt động khác ngoài phạm vi cư trú Thay đổi tư cách cư trú
Nội dung liên quan Người nước ngoài muốn ở lại Hàn Quốc nhiều hơn thời gian lưu trú được phép trước đó Khi người nước ngoài lưu trú vẫn duy trì tư cách cư trú hiện tại và có ý định thực hiện các hoạt động khác ngoài song song những hoạt động liên quan đến tư cách lưu trú đó. Khi người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tạm dừng các hoạt động tương ứng với tư cách cư trú hiện tại và có ý định tham gia vào các hoạt động tương ứng với tư cách cư trú khác.
Thời gian đăng ký Từ 2 tháng trước khi hết thời hạn lưu trú Trước khi thực hiện các hoạt động tương ứng với tư cách cư trú khác Trước khi tham gia vào các hoạt động tương ứng với tư cách cư trú khác. Ngoại giao, công vụ, hiệp định, tư cách lưu trú,… nếu muốn thay đổi tư cách lưu trú do thay đổi tư cách thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi tư cách
Phương pháp đăng ký Người nộp đơn hoặc người đại diện của họ có thể nộp đơn bằng cách chuẩn bị các giấy tờ cần thiết tại cơ quan nhập cư có thẩm quyền, với điều kiện người nộp đơn đang ở lại Hàn Quốc vào ngày nộp đơn. Bản thân hoặc đại diện có thể nộp đơn xin các giấy tờ cần thiết tại văn phòng nhập cư trong khu vực cư trú. Bản thân hoặc đại diện có thể nộp đơn xin các giấy tờ cần thiết tại văn phòng nhập cư trong khu vực cư trú.

Tài liệu tham khảo

상단으로 이동